osteopathievanderwal

Privacyverklaring


Bij Osteopathie van der Wal hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren
Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Recht van inzage en correctie
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
Naam
E-mailadres;
Telefoonnummer;


Bovenstaande gegevens worden opgeslagen met als doel: het inplannen van een afspraak;
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging van het systeem
Uw gegevens worden na het invullen van het bel me terug verzoek via een SSL sleutel verzonden naar de praktijkeigenaren van Fysiotherapie Dreef. U wordt binnen 2 dagen teruggebeld aan de hand van de door u opgegeven gegevens. Binnen 1 maand worden uw gegevens verwijderd. Indien u voor een intake op de praktijk langs komen zullen meer gegevens van u geregistreerd worden. Wilt u meer weten over de manier waarop wordt omgegaan met deze gegevens en welke gegeven wij van u opslaan? Dan kunt u bij onze medewerkers vragen naar het Privacybeleid van Osteopathie van der Wal.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Informatie inzien
Patiƫnten hebben het recht om de informatie in te zien die door Osteopathie van der Wal over hen is U kunt de informatie inzien die van u is vastgelegd. Daarvoor dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden. Daarna kan samen met de praktijkeigenaar inzicht gegeven worden in de opgeslagen gegevens. Indien gegevens in het dossier onjuist zijn, gewijzigd of verwijderd moeten worden kan hiervoor een verzoek ingediend worden. Tot slot heeft u het recht op (digitale) overdraagbaarheid van de eigen gegevens, dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Tot slot
Osteopathie van der Wal verschaft duidelijkheid omtrent de privacy van gegevens in deze verklaring. Als u vragen of opmerkingen heeft over de registraties of bewaartermijnen kunt u ons via onderstaande gegevens uw vraag toesturen.
Contactgegevens